Opis narzędzia

Celem modułu jest ilościowe ujęcie zakładanych efektów ocenianych polityk i programów zdrowotnych. Narzędzie umożliwia oszacowanie wpływu polityk/programów zdrowotnych na umieralność oraz utracone lata życia (YLL, years of life lost due to premature mortality) w obszarze dowolnie wybranego problemu zdrowotnego (zdefiniowanego zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją WHO, ICD-10).

Aplikacja służyć ma porównaniu utraconych lat życia w przypadku braku polityki/programu zdrowotnego tj. w scenariuszu bazowym z utraconymi latami życia w scenariuszu interwencji (odzwierciedlającym wpływ polityki/programu zdrowotnego na umieralność z analizowanej przyczyny).

Scenariusz ocenianej polityki/programu zdrowotnego definiowany jest poprzez określenie wpływu interwencji na liczbę zgonów (ogółem lub w grupach wiekowych) oraz na średnią długość życia w analizowanej chorobie (problemie zdrowotnym). Efekty zdrowotne ocenianych polityk/programów zdrowotnych wyrażane są:

  • w redukcji YLL (różnica pomiędzy YLL w scenariuszu bazowym a YLL w scenariuszu interwencji) – łącznie i w podziale na efekty unikniętych zgonów i wydłużenia życia w rozważanej chorobie,
  • w liczbie unikniętych zgonów z analizowanej przyczyny.

Narzędzie umożliwia przeprowadzenie analizy dla Polski oraz dla wybranego województwa. Symulacja liczby zgonów z analizowanej przyczyny w latach 2011-2020 przeprowadzana jest na podstawie danych GUS z lat 2000-2010 dot. umieralności (wg przyczyn zgonów) w pięcioletnich grupach wiekowych.

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego