Opis narzędzia

We współpracy z Environmental Policy Research Centre, jednostką Freie Universität Berlin, przygotowywany jest zestaw narzędzi pozwalających na ocenę wpływu regulacji i projektów inwestycyjnych na środowisko w dwóch obszarach:

  • emisji gazów cieplarnianych,
  • bioróżnorodności.

Narzędzie dotyczące emisji gazów cieplarnianych wycenia i podsumowuje bezpośrednie i pośrednie skutki ocenianych działań, dostarczając syntetycznej i wygodnej miary w ramach analizy kosztów i korzyści.

Wśród bezposednich skutków działań  wymienić można m.in. zmiany zużycia i produkcji energii, natomiast do pośrednich skutków należą m.in. pojawianie się nowych produktów oraz zmiany użytkowania gruntów.

Narzędzie umożliwi całościową ocenę kosztów i korzyści wynikających np. z wdrażania programów oszczędności energii w gospodarstwach domowych, realizacji różnych polityk transportowych, czy też inwestycji w alternatywne sposoby wytwarzania energii.

Moduł iSWORD Bioróżnorodność przeznaczony jest do analiz skutków regulacji, istotnych pod względem rozmiaru przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wszystkich przedsięwzięć publicznych, które mogą wpłynąć na  bioróżnorodność. Narzędzie pomaga w analizie oddziaływania polityki krajowej i regionalnej na bioróżnorodność.

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego