O IBS

Instytut Badań Strukturalnych jest niezależną fundacją naukową, której celem jest prowadzenie i wspieranie badań podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Fundacja prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu ekonomii, nauk społecznych, metod informatycznych i ilościowych oraz matematyki.

Nasza działalność nakierowana jest na promowanie umiejętności praktycznego stosowania wyników naukowych w  polityce społeczno-gospodarczej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Angażujemy się w tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi analitycznych oraz modeli ekonomicznych służących do oceny procesów gospodarczych i przewidywania wpływu interwencji publicznej na gospodarkę.

W ramach naszych prac służymy instytucjom publicznym i prywatnym pomocą w ilościowej i jakościowej ocenie i zrozumieniu zjawisk kluczowych dla funkcjonowania gospodarki i jej poszczególnych sektorów. Podejmujemy najtrudniejsze tematy o największym znaczeniu dla przyszłości Polski i Unii Europejskiej, dotyczące wzrostu gospodarczego, rozwoju lokalnego, problematyki rynku pracy i zabezpieczenia społecznego czy polityki strukturalnej. Chętnie podejmujemy się rozwiązywania trudnych problemów

Do tej pory zespół IBS zrealizował m.in. następujące projekty:

  • Ekspertyza Large scale, multisector DSGE model as a climate policy assessment tool, o którą oparty został Raport Banku Światowego Transition to a Low Emission Economy in Poland
  • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
  • Analiza ekonometryczna zależności pomiędzy zmianami cen energii a inwestycjami w rozwiązania energooszczędne w polskim przemyśle
  • Analiza czynników kształtujących poziomy cen energii elektrycznej i ciepła oraz koszty gospodarcze i społeczne z tym związane
  • Cykl raportów Zatrudnienie w Polsce (2006, 2007, 2008 i 2009)
  • Warmia i Mazury 2020 - scenariusze rozwoju i aplikacja prognostyczno-symulacyjna
  • Małopolska 2020 - scenariusze rozwoju i aplikacja prognostyczno-symulacyjna
  • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Naszymi ekspertami i współpracownikami są osoby łączące pracę naukową z szerokim doświadczeniem wyniesionym ze stosowania narzędzi analitycznych w praktyce przez przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej. Gwarantuje to tworzenie narzędzi i opracowań opartych na rzetelnej wiedzy merytorycznej, spełniających jednocześnie najwyższe wymogi funkcjonalności i przydatności dla końcowego użytkownika.

Więcej informacji o IBS można znaleźć na stronie www.ibs.org.pl.

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego