Rekomendacje i wnioski po zakończeniu realizacji projektu - wyniki ewaluacji

26.11.2013

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych prezentuje wyniki ewaluacji końcowej projektu unijnego „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych - iSWORD, które pozwalają na sformułowanie rekomendacji i wniosków z całego przebiegu projektu.

Tematem projektu było usprawnienie procesu Oceny Skutków Regulacji poprzez udostępnienie szerokiemu gronu pracowników administracji publicznej zestawu narzędzi Analizy Kosztów i Korzyści w czterech obszarach polityki publicznej: programach zdrowotnych, polityce emerytalnej, ochronie środowiska oraz infrastrukturze drogowej. Celem projektu było wdrożenie opracowanych narzędzi do pracy pracowników administracji publicznej. W wyniku przeprowadzonych badań 12 osób zadeklarowało wykorzystywanie narzędzi iSWORD w swojej pracy, co znacznie przekroczyło zakładany rezultat wdrożeniowy, w którym określono we wskaźniku jedną osobę.

Badanie ewaluacyjne poprowadzone zostało w oparciu o następujące metody i techniki badawcze: ankietę elektroniczną „CAWI” skierowana do uczestników szkoleń projektu, indywidualne wywiady telefoniczne przeprowadzone z koordynatorami projektu, analiza desk research dokumentacji projektowej oraz ankiet poszkoleniowych.

Uczestnicy projektu zauważyli, że pełne wdrożenie narzędzi do instytucji wymaga zmian zarówno w świadomości, jak i sposobu działania instytucji. W tym względzie potrzebne są zarówno działania komunikacyjne, zwiększające świadomość konieczności prowadzenia ilościowej oceny polityk i inwestycji publicznych oraz realizację szkoleń.

2/3 badanych prezentuje pozytywny stosunek do prowadzenia polityki w oparciu o ilościową analizę kosztów i korzyści. Jednak już tylko 1/4 instytucji jest pozytywnie nastawiona do Oceny Skutków Regulacji jako dokumentu sporządzanego w ogóle. W tym kontekście aż 1/3 badanych wskazała, że Ocena Skutków Regulacji jest dokumentem, który jako taki został narzucony prawnie do sporządzenia, jednak nie jest powszechnie uważany za tak naprawdę potrzebny i nie warto dodatkowo się nim zajmować lub że dotychczasowy sposób wykonywania analizy kosztów i korzyści w ramach OSR jest całkowicie wystarczający i nie ma potrzeby go zmieniać.

Z drugiej strony 60% respondentów uważa, że należy poprawić jakośc sporządzanych Ocen Skutków Regulacji oraz Studiów Wykonalności, przy czym tylko 16% badanych deklaruje, że jest to podzielane przez ich instytucję.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami całego raportu, który dostępny jest w załączniku oraz z  ewaluacją śródokresową projektu.  

Wróć

© 2011 iSWORDlogalogalogaRealizacja: Migomedia

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego